„Nauczyciel przyszłości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu wygrała konkurs na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe „Uruchomienie nowego typu dziennych studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego”.


Tytuł projektu: „Nauczyciel przyszłości”
w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 3/POKL/3.3.2/09.

Projekt obejmuje organizację 3-letnich studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim.


Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn miasta Radomia oraz całego podregionu radomskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z małych miejscowości (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz terenów wiejskich, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i pragną podjąć studia na w/w specjalności. Wszystkim mieszkającym powyżej 40 km od Radomia gwarantujemy bezpłatny akademik, osobom mieszkającym do 40 km od Radomia gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu.


Studia są całkowicie bezpłatne, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas