„Nauczyciel przyszłości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego na studiach stacjonarnych w ramach Projektu Unijnego ‘Nauczyciel Przyszłości’ realizowanego przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.


Sylwetka absolwenta

Uczestnicy projektu unijnego ‘Nauczyciel Przyszłości’ po ukończeniu studiów, będą specjalistami w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego.

Ponadto, oprócz komunikacyjnej znajomości języka, uczestnicy projektu unijnego rozszerzą swoją dotychczasową wiedzę z zakresu: metodyki nauczania języka angielskiego, literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów anglojęzycznych.


Organizacja zajęć z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego na studiach stacjonarnych prowadzonych w ramach projektu unijnego odbywają się raz w tygodniu w trzygodzinnych blokach lektoratowych w wymiarze 60 godzin lekcyjnych w ciągu jednego semestru, z czego:

- 45 godzin to zajęcia z lektorem w formie lektoratów,

- 15 godzin to zajęcia na platformie e-learningowej.


Podział na grupy

Zgodnie z założeniami projektu unijnego nauczanie języka angielskiego odbywa się równolegle w dwóch grupach językowych, z których każda liczy maksymalnie do 15 osób. Podział na małe grupy pozwala na efektywne nauczanie i dzięki temu maksymalizację postępów w nauce poszczególnych uczestników projektu unijnego.

Lektorzy

Zajęcia w projekcie unijnym ‘Nauczyciel Przyszłości’ prowadzone są przez dwóch wykwalifikowanych lektorów, którzy są absolwentami studiów filologicznych. Prowadzący w sposób ciekawy i innowacyjny przekazują wiedzę z zakresu znajomości języka angielskiego z użyciem nowoczesnych rozwiązań technicznych w postaci: tablic interaktywnych i platformy e-learningowej oraz w oparciu o wiodące na rynku podręczniki Wydawnictwa Pearson Longman (które dodatkowo objęło patronat językowy nad projektem unijnym) zapewniając łatwy i szybki dostęp do najnowszych pozycji książkowych i audio-wizualnych. Ponadto, lektorzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach językowych i warsztatach metodycznych organizowanych przez instytucje szkoleniowe i wydawnictwa.

Program Nauczania

Program Nauczania został przygotowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową i według norm Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, które precyzyjnie określają zakres wiedzy, umiejętności i sprawności językowych wymaganych na poziomie B1 i B2. Program Nauczania jest aktualizowany po zakończeniu każdego semestru, tak, aby zapewnić uczestnikom projektu unijnego jak najwyższy poziom nauczania i zgodny z ich potrzebami.

Badanie efektywności procesu nauczania

Zarówno wykładowcy, jak i uczestnicy projektu unijnego ‘Nauczyciel Przyszłości’ mają możliwość kontrolowania procesu nauczania i decydowania o jego intensywności dzięki:

Konsultacje

Nowo przystępujący do projektu unijnego ‘Nauczyciel Przyszłości’ uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorem prowadzącym zajęcia w celu rozszerzenia praktycznej znajomości języka angielskiego oraz uzupełnienia wiedzy z zakresu gramatyki
i słownictwa, które były wprowadzone podczas zajęć.

Zajęcia dodatkowe

Uczelnia organizuje dodatkowe nieodpłatne zajęcia dla uczestników projektu unijnego ‘Nauczyciel Przyszłości’. Podczas tych zajęć, uczestnicy projektu unijnego mogą doskonalić swoje umiejętności językowe i utrwalić materiał wprowadzony podczas zajęć poprzez różnorodne ćwiczenia komunikacyjne, leksykalne i gramatyczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 min. (2 x 45 min.). W przyszłości istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin i częstotliwości zajęć podczas kolejnych semestrów nauki.

Egzaminy

Po zakończeniu zajęć praktycznych w formie lektoratów i zajęć na platformie e-learningowej, uczestnicy projektu unijnego ‘Nauczyciel Przyszłości’ zostaną poddani zewnętrznemu egzaminowi na poziomie B2, który jednocześnie będzie stanowił zaliczenie przedmiotu praktycznej znajomości języka angielskiego. Egzamin na poziomie B2 umożliwi absolwentom studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z językiem angielskim prowadzenie zajęć zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Zewnętrzny egzamin na poziomie B2 jest w całości pokrywany ze środków unijnych i przeprowadzany przez akredytowany ośrodek egzaminacyjny.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas